Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

 1. Kilus ginčui tarp paciento ir medicinos darbuotojų, esant nepasitenkinimui gautomis paslaugos, pacientas gali raštu kreiptis į UAB Ignalinos sveikatos centro administraciją.
 2. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 3. Skundą gali pateikti pacientas ar jo atstovas.
 4. Jeigu prašymą ar skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
 5. Paciento prašymai ir skundai gali būti pateikiami tik raštu.
 6. Nagrinėjami tik tie prašymai ir skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta prašymo ar skundo esmė.
 7. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui, nurodant grąžinimo priežastis.
 8. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 9. Priimant prašymą ar skundą raštu, Centro administratorė užregistruoja paciento skundą, ant skundo dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma gavimo data ir registracijos numeris.
 10. Centro administratorė gautą prašymą ar skundą perduoda Centro direktorei ir VAK.
 11. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ar skundo gavimo, apie rezultatus pranešama pareiškėjui. Pranešime apie nepatenkintą prašymą ar skundą nurodomi prašymo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis.